Hva er relasjonscoaching?

Før jeg går dypere i hva relasjonscoaching er, kan det oppsummeres slik:
Hjelp til å . .
. . se systemet i forholdet
. . finne potensialet i forholdet
. . finne styrken i forholdet
. . finne verdiene i systemet (i relasjonen)
. . finne vansklighetene i forholdet

Vi svømmer alle i et hav av relasjoner. De er det grunnleggende båndet mellom oss. Å arbeide med profesjonell og personlig vekst hos mennesker uten å arbeide med relasjonene deres er nær sagt umulig. Relasjonscoaching eller systemcoaching er en ny og annerledes tilnærming til teamutvikling og konfliktløsning. Fokus flyttes fra individ til system. Coachen ser relasjonen, eller systemet av relasjoner, som sin klient. Teamdeltakerne blir kanaler som videreformidler hva relasjonssystemet trenger å si eller gjøre. Coachens jobb er å få systemet til å oppdage og “kle av” seg selv.

Tilnærmingen er spesiell og vil kunne føles uvant for mange, men den har en forbløffende effekt. Ved å betrakte relasjonen som en egen skapning med egen vilje, kunnskap og visdom, får utsagn vi ofte bruker om team, som at “1+1=3″, et virkelig innhold. Det en ser gjennom bruk av relasjonstreningsverktøy er at det skapes varig endrede adferdsmønstre og større positivitet og produktivitet i teamene vi jobber med. Metodene brukes for å skape større bevissthet omkring det viktigste aktivum enhver leder, medarbeider og organisasjon som helhet har: Relasjoner.

Hensikten med en relasjon er knyttet til det ønskede utfallet. Det handler om mer enn sosiale ferdigheter; det handler om å skape bevisste og målrettede relasjoner; det handler om å regissere nettet av forbindelser fra en selv og ut i verden slik at det blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape det livet og den karriéren en ønsker å ha.

Relasjonsintelligens er å ta bevisste valg om hvilke relasjoner en ønsker å dyrke og vedlikeholde; men også om hvilke relasjoner en ikke skal prioritere. Videre å gå gjennom ens profesjonelle og sosiale nettverk med henblikk på målene. Dersom en relasjon bidrar til at en når målene, så ta vare på den, sørg for at det blir en toveis god relasjon som er til gode for alle parter. Dersom den ikke bringer en videre, gjør noe med den: Skap endring og klipp båndene.

Når klare og tydelige mål kombineres med en bevisst holdning til relasjoner, kan magiske ting skje. Det er jo slik at det meste vi oppnår her i livet oppnår vi gjennom andre. Er en tydelig på hva en ønsker, er verden mer enn villig til å hjelpe deg med å nå dine mål.

Hvordan kjenner en igjen en god relasjon, og hva skal en tilstrebe for å skape en? Første ingrediens er tillit. “Tillit er som luften vi puster”, har Warren Buffet sagt. “Når den er der, er det ingen som legger merke til den, men når den er borte vet alle det.” Det skal være nok tillit i en relasjon til at sannheten ikke blir marginalisert.

Den andre ingrediensen er toveis forpliktelse. Begge parter må være forpliktet til at forholdet de har blir en suksess.

Den tredje ingrediensen er klare avtaler. Begge må våre tydelige på hva dere vil bidra med, og forstå hva dere kan forvente fra den andre.

Å få disse ingrediensene på plass kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Gode relasjonsbyggere tar i hvert fall ikke sjansen på det. De sørger for at det er avklart før de egentlige målene realiseres. De sørger for å designe samspillet de skal ha før spillet starter.

I relasjonscoaching er det å designe samspillet en av de viktigste aktivitetene vi gjør. Det er forbløffende enkelt og effektfullt – og som med alt som virker enkelt, er det lett å glemme.

Når en designer en partnerskapsallianse, diskuterer man åpent hva som er ønskene for relasjonen deres. Vi inntar et metaperspektiv: Vi snakker ikke om hvordan man skal løse utfordringene, men hvordan man skal være og ha det sammen når man skal løse utfordringene, kunne stille spørsmål som utforsker klimaet en vil skape. Dette skaper fundamentet en bygger alt samarbeid på.

Designprosessen er et redskap for å opprette atmosfære og en følelse av delt ansvar. Atmosfæren er det “rommet” eller miljøet partnerne vil skape. Fordelen med å designe klimaet dere ønsker å ha, er at dersom omstendighetene endrer seg vil atmosfæren fremdeles være tilstede. Når en skaper et delt ansvar for det som skal skje, blir dedikasjonen fra den enkelte større og tydeligere, og vi vil kunne holde hverandre ansvarlig for det vi har forpliktet oss til.

Her et «snapshot» av hva jeg kan bidra med:
– å skape et felles ståsted
– å coache relasjonssystemer
– å forstå forskjeller og likheter mellom coaching av individer og relasjoner
– å vite hvordan en skal gjenkjenne og coache sammenflettede systemer i en virksomhet
– å skape merverdi ved utnyttelse av systemteoretisk kompetanse i min coaching
– å inneha kunnskap om teknikker for å coache team
– å oppleve paradigmeskiftet det innebærer å coache relasjonen selv («The Third Entity»)
 
 Mine kunnskaper innen NLP-teknikkene kan i tillegg gi raske, positive og varige endringer av:
– bedre trivselen på arbeidsplassen
– adferd har den enkelte og i relasjonssystemet
– følelse av å bli verdsatt
– økt effektivitet og innsats
– gi bedriften et godt omdømme