Månedlige arkiver: februar 2011

Kunsten å komme hjem

The Art Of Coming Home . . . .
. . . er det noe kunst da!»  vil kanskje mange si!
Ja, for mange er dette en stor utfordring med elementer av forventninger i seg, spesielt er det for de som lever i et parforhold der den ene (eller begge) ofte er ute og reiser i jobbsammenheng f.eks. pendler til og fra Nordsjøen eller andre steder. Så tenk gjennom selv, hvilke forventninger har du til den som er på reise, men kommer hjem til helgen, eller om det du som reiser hvilke forventninger har du når du kommer hjem!
Hva med de foreldrene som kommer hjem for første gang med en baby fra klinikken . . . . .

Når to eller flere har forventninger og disse ikke er kommunisert til de som trenger å vite det, hvordan kan en da «forlange» at ens egne forventninger skal kunne innfris? Hva ønsker en å oppnå ved å holde sine egne forventinger for seg selv? 
Kommunikasjon er toveis, det gjelder like mye for den som er ute og reiser og som skal komme hjem, som for den som er hjemme og har sine forventinger til hjemkomsten. Åpenhet om hvordan en selv ønsker det, respekt for den andres meninger og aksept for hverandre som et eget tenkende individ, er et godt utgangspunkt for all kommunikasjon. Skal flere enn en selv vite om forventingene må disse snakkes om, gjøres kjent og ikke minst være akseptable for de(n) andre.

Hvorfor skal det å komme hjem være så vanskelig? Kanskje kan ordet «hjem» bety forskjellig for den som er hjemme og for den som kommer hjem, alt fra å være kun et rent fysisk sted (bolig) til et sted som inneholder familie (gode (og mindre gode) relasjoner).

Er det slik at det er forskjellig forventning på ens hjemkomst når det kvinnen som er på reise enn når det er mannen i familen som kommer hjem. Er dette en vanlig oppfatning i samfunnet som dermed verner om «mannen som er «alene» hjemme» og samtidig sier at kvinnens plass er i hjemmet.
Hva er din mening? Bruk «Response linken» øverst på siden.

Mentoring

I følge Wikipedia er Mentor en gammel venn og rådgiver for helten Odyssevs fra gresk mytologi. Homers myte om Odyssevs, kongen av Ithaka lot Mentor ta seg av sønnen Telemakhos i 10 år mens Odyssevs var i krig med trojanerne.
Ordet mentor har etter dette kommet til å benevne en person som drar nytte av sin kunnskap for å lære og veilede andre.

En mentor har en pedagog-rolle og bidrar til kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring. Mentoren kan dele av sine erfaringer gjennom eksempler og fortellinger og på den måten framstå som en klok og vis person med en praksisbasert dømmekraft.

Coaching bygger på at du selv har svarene i ditt eget hode. Ved hjelp av en god coach vil du finne svarene du er på jakt etter, mens mentoring er å dele av sine erfaringer. En god mentor vil, gjennom egen kunnskap og erfaring, kunne gi deg gode råd i gitte situasjoner, derfor ønsker mange å bli coachet av en som også er en god mentor.

Hva er relasjonscoaching?

Før jeg går dypere i hva relasjonscoaching er, kan det oppsummeres slik:
Hjelp til å . .
. . se systemet i forholdet
. . finne potensialet i forholdet
. . finne styrken i forholdet
. . finne verdiene i systemet (i relasjonen)
. . finne vansklighetene i forholdet

Vi svømmer alle i et hav av relasjoner. De er det grunnleggende båndet mellom oss. Å arbeide med profesjonell og personlig vekst hos mennesker uten å arbeide med relasjonene deres er nær sagt umulig. Relasjonscoaching eller systemcoaching er en ny og annerledes tilnærming til teamutvikling og konfliktløsning. Fokus flyttes fra individ til system. Coachen ser relasjonen, eller systemet av relasjoner, som sin klient. Teamdeltakerne blir kanaler som videreformidler hva relasjonssystemet trenger å si eller gjøre. Coachens jobb er å få systemet til å oppdage og “kle av” seg selv.

Tilnærmingen er spesiell og vil kunne føles uvant for mange, men den har en forbløffende effekt. Ved å betrakte relasjonen som en egen skapning med egen vilje, kunnskap og visdom, får utsagn vi ofte bruker om team, som at “1+1=3″, et virkelig innhold. Det en ser gjennom bruk av relasjonstreningsverktøy er at det skapes varig endrede adferdsmønstre og større positivitet og produktivitet i teamene vi jobber med. Metodene brukes for å skape større bevissthet omkring det viktigste aktivum enhver leder, medarbeider og organisasjon som helhet har: Relasjoner.

Hensikten med en relasjon er knyttet til det ønskede utfallet. Det handler om mer enn sosiale ferdigheter; det handler om å skape bevisste og målrettede relasjoner; det handler om å regissere nettet av forbindelser fra en selv og ut i verden slik at det blir mest mulig hensiktsmessig i forhold til å skape det livet og den karriéren en ønsker å ha.

Relasjonsintelligens er å ta bevisste valg om hvilke relasjoner en ønsker å dyrke og vedlikeholde; men også om hvilke relasjoner en ikke skal prioritere. Videre å gå gjennom ens profesjonelle og sosiale nettverk med henblikk på målene. Dersom en relasjon bidrar til at en når målene, så ta vare på den, sørg for at det blir en toveis god relasjon som er til gode for alle parter. Dersom den ikke bringer en videre, gjør noe med den: Skap endring og klipp båndene.

Når klare og tydelige mål kombineres med en bevisst holdning til relasjoner, kan magiske ting skje. Det er jo slik at det meste vi oppnår her i livet oppnår vi gjennom andre. Er en tydelig på hva en ønsker, er verden mer enn villig til å hjelpe deg med å nå dine mål.

Hvordan kjenner en igjen en god relasjon, og hva skal en tilstrebe for å skape en? Første ingrediens er tillit. “Tillit er som luften vi puster”, har Warren Buffet sagt. “Når den er der, er det ingen som legger merke til den, men når den er borte vet alle det.” Det skal være nok tillit i en relasjon til at sannheten ikke blir marginalisert.

Den andre ingrediensen er toveis forpliktelse. Begge parter må være forpliktet til at forholdet de har blir en suksess.

Den tredje ingrediensen er klare avtaler. Begge må våre tydelige på hva dere vil bidra med, og forstå hva dere kan forvente fra den andre.

Å få disse ingrediensene på plass kommer ikke nødvendigvis av seg selv. Gode relasjonsbyggere tar i hvert fall ikke sjansen på det. De sørger for at det er avklart før de egentlige målene realiseres. De sørger for å designe samspillet de skal ha før spillet starter.

I relasjonscoaching er det å designe samspillet en av de viktigste aktivitetene vi gjør. Det er forbløffende enkelt og effektfullt – og som med alt som virker enkelt, er det lett å glemme.

Når en designer en partnerskapsallianse, diskuterer man åpent hva som er ønskene for relasjonen deres. Vi inntar et metaperspektiv: Vi snakker ikke om hvordan man skal løse utfordringene, men hvordan man skal være og ha det sammen når man skal løse utfordringene, kunne stille spørsmål som utforsker klimaet en vil skape. Dette skaper fundamentet en bygger alt samarbeid på.

Designprosessen er et redskap for å opprette atmosfære og en følelse av delt ansvar. Atmosfæren er det “rommet” eller miljøet partnerne vil skape. Fordelen med å designe klimaet dere ønsker å ha, er at dersom omstendighetene endrer seg vil atmosfæren fremdeles være tilstede. Når en skaper et delt ansvar for det som skal skje, blir dedikasjonen fra den enkelte større og tydeligere, og vi vil kunne holde hverandre ansvarlig for det vi har forpliktet oss til.

Her et «snapshot» av hva jeg kan bidra med:
– å skape et felles ståsted
– å coache relasjonssystemer
– å forstå forskjeller og likheter mellom coaching av individer og relasjoner
– å vite hvordan en skal gjenkjenne og coache sammenflettede systemer i en virksomhet
– å skape merverdi ved utnyttelse av systemteoretisk kompetanse i min coaching
– å inneha kunnskap om teknikker for å coache team
– å oppleve paradigmeskiftet det innebærer å coache relasjonen selv («The Third Entity»)
 
 Mine kunnskaper innen NLP-teknikkene kan i tillegg gi raske, positive og varige endringer av:
– bedre trivselen på arbeidsplassen
– adferd har den enkelte og i relasjonssystemet
– følelse av å bli verdsatt
– økt effektivitet og innsats
– gi bedriften et godt omdømme

Bedriftscoaching

 • Coaching kan hjelpe både ledere og medarbeidere til å utvikle sitt talent, sin selvtillit og realisere sine mål.
 • Vi kan hjelpe bedriften med kurs bl.a. innen motivering, strategi, mentoring og ledelse, samt personal- og kundehåndering. (Bilde)
 • Undersøkelse viser at bedrifter som investerer i ansattes mentale helse vil i de fleste tilfeller øke bedriftens effektivitet. Coaching kan bidra til å skape en balanse mellom bedriftsoppgaver og de ansattes kompetanse.

NLP-teknikkene gir raske, positive og varige endringer i form av:

 • – Bedre trivsel
 • – Økt salgsinnsats
 • – Endring av adferd
 • – Følelse av å bli verdsatt
 • – Lavere sykefravær
 • – Bedriftens omdømme
 • – Bedre inntjening

Summen av dette vil gi bedriften et styrket konkurransefortrinn.

Hva er NLP?

Noen sier at NLP er en ”brukermanual” for hjernen og læren om den subjektiv opplevelse av virkeligheten. Andre har sagt at det er læren om hvordan vi gjør mening ut av tilværelsen. Alt vi lærer og erfarer, kodes av hjernen vår. Denne kodingen påvirker måten vi kommuniserer med andre på, hvordan vi opplever verden rundt oss, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi lærer.

Hvordan NLP ble til?
Nevro Lingvistisk Programmering (på engelsk kjent som Neuro Linguistic Programming/Psychology) er en mengde informasjonsmateriale som handler om hvordan det menneskelige sinn virker. Nevro («sans») Lingvistisk («språk») Programmering (vi «programmerer» oss selv gjennom de indre bildene vi lager, gjennom det vi sier til oss selv og gjennom det vi føler), er utviklet i USA i ’70 årene av dr. Richard Bandler (matematiker) og John Grinder (professor i lingvistikk) som ønsket å utvikle praktiske verktøy for å skape forandring. De stilte det viktige spørsmålet «hva er forskjellen som utgjør forskjellen mellom noen som er kompetent og noen som er fremragende kompetent innen de samme ferdighetene?».

NLP bygger på viten om vår indre kommunikasjon, våre tanker – dvs den måten vi skaper våre tanker på, og betydningen det har for våre følelser og ikke minst våre handlinger. NLP handler om måten du bruker deg selv på som menneske. Den hviler på et grunnlag om at vi selv er ansvarlige for det som skjer i våre liv, og at vi ved å forandre oss selv, forandrer de faktiske hendelser. Det er faktisk mulig å endre tanker og inngrodde overbevisninger om hva vi kan, og hva vi er verdt. Ut i fra dette kan man si at NLP er en selvhjelps psykologi.

NLP og kommunikasjon
NLP er et verktøy for å bedre kommunikasjon og for å skape endringer i fastlåste tankemønster og adferd. Det handler om å motivere, endre overbevisninger og gi mennesker et sterkere ståsted innenfor menneskebehandling. Med innsikt og forståelse om de psykologiske mekanismer som ligger til grunn for at vi tar de valg vi gjør, er NLP kjent som en av de mest effektive og moderne former for psykologi.

NLP handler om språk
Språk virker inn på hvordan vi tenker og reagerer. Den aktuelle prosessen å omforme opplevelser og erfaring til språk, innebærer at vi forvrenger, forkorter og sammenfatter hvordan vi opplever verden. NLP sørger for spørsmål og tenkemåter som muliggjør effektiv kommunikasjon i samsvar med vår intensjon. NLP lærer oss å forstå hvordan språk påvirker oss gjennom implisitte og nedlagte forutsetninger og antagelser. Det finnes mange feller og fallgruver i vårt språk for den uforsiktige kommunikator, …. for eksempel, hvis jeg ber deg IKKE å tenke på en kenguru, nå …. så tenker du mest sannsynlig på en kenguru – det motsatte av min intensjon!
Hør etter bruken av ordet «men». For eksempel: «jeg liker måten du utførte arbeidet på, men……». Tilhøreren har en tendens til å glemme alt som ble sagt før «men», i påvente av at problemer oppstår. Siden reklamefolk, media og politikere bruker språket til å formidle sine budskap, kan læren om språk ved NLP også øke din bevissthet, og fungere som forbrukervern for ditt sinn!

NLP og atferd
En av forutsetningene i NLP er vår egenskap til å endre oss selv og utvikle oss. Vi endrer oss hele tide. Ofte ubevisst. Gjennom livet «programmerer» vi inn våre egne adferdsmønstre gjennom det vi sier til oss selv, både positive og negative ting. Når overbevisningen eller adferden er ferdig programmert lagres den inn i ditt ubevisste sinn og vi trenger ikke tenke på den lenger. Kroppen har det programmert inn på cellenivå og adferden og tankemønsteret er blitt automatisk.

NLP – hvordan og hvor kan jeg bruke det?

NLP Coaching er ikke terapi, men et effektivt verktøy, som er rettet mot nåtiden og fremtidige mål. Coaching sammensetter det beste fra psykologiens verden med menneskekunnskap, forretningsforståelse, spiritualitet og filosofi og tilbyr deg en effektiv vei til det liv, du ønsker.

NLP inneholder massevis av teknikker innenfor kommunikasjon, forhandling, målsetning og personlig vekst. Enhver NLP teknikk inneholder strategier for forandring og nye atferdsmønstre. NLP svarer fantastisk godt til dagens utvikling, hvor kravene til oss som mennesker – både privat og arbeidsmessig – blir større og større. NLP i dag er ikke hva det var i går – og i morgen er det ikke hva det er i dag. Det er en estetisk kunnskap i stadig utvikling, som gjør det mulig for individer å ta avgjørelser som muliggjør fenomenale positive forandringer, som i sin tur lover en fremtid med utallige berikende muligheter.

Personlig Coaching

Dette kan du oppnå:

 • Skape de forandringene du vil ha.
 • Oppdage hva du virkelig vil.
 • Å bli dyktig til å skape god kontakt med andre mennesker.
 • Å nå målene du setter deg.
 • Finne motivasjonen og livsgleden din.
 • Kommunisere så du blir forstått.
 • Løse indre konflikter og frogjøre ressurser.
 • Skape selvtillit
 • Gi slipp på angst og andre uønskede følelser.
 • Gi slipp på fobier.
 • Slutte å røyke.
 • Bli venn med deg selv.
 • Hva er coaching

  Coaching handler om å få støtte og hjelp til å skape og leve det liv du virkelig ønsker. De mennesker som oppsøker en coach, har tatt det første store skritt på veien til å innse, at de fortjener og har mulighet for å leve deres drømmer fult ut. Coaching bygger en bro mellom erkjennelsen av, hvor du på nåværende tidspunkt befinner deg – og erkjennelsen av at du har potensialet til å befinne deg, hvor som helst du vil, så du tør tro på, at du kan gjøre noe ved det.


  Hvordan foregår coaching?
  Coaching er en profesjonell dialog, som tar utgangspunktet i dine mål. Med en avansert spørreteknikk hjelper coachen deg med til å se tingene i et annet perspektiv og med å vende blikket mot nye muligheter. Sagt meget kort foregår det ved at du og coachen i samarbeide finner ut av:
  – hva du vil…
  – hvorfor du vil…
  – hva der forhindrer deg i å gjøre det…
  – hvordan du skaper en plan for å oppnå det, du ønsker …

  Som en naturlig del av å finne frem til hva og hvorfor i dine hindringer og hvordan du vil komme til å arbeide med:
  – å avklare dine verdier, visjoner og mål
  – å strukturere dine mål og fastholde fokus på dem – uansett hva som skjer
  – å erstatte dine hemmende overbevisninger (de tanker og forestillinger, som bremser deg) med motiverende og resultatfremmende overbevisninger
  – å skape en plan, som sikrer DIN direkte vei til bedre og hurtigere resultater

  Er coaching noe for deg?
  Hvis du ønsker forbedringer i ditt liv, har du en viktig ting til felles med de mennesker, som velger å benytte seg av en coach. Ønskene kan rette seg mod den private front, din karriere eller andre områder. Eksempler på, hva en coach kan hjelpe deg med, kan være:
  – et liv uten stress
  – en bedre balanse mellom arbeide og privatliv
  – en bedre økonomi
  – å oppnå mere på kortere tid
  – å utvikle din karriere
  – å starte din egen virksomhet
  – å finne din personlige misjon i livet
  – å få struktur og støtte til å oppnå bedre og hurtigere resultater
  – å få hjelp til prioriteringer i livet
  – å få klarhet over personlige verdier
  – å finne den rette partner, kjærlighet, etc.
  – å få større selvtillit og selvverd
  – å få bedre relasjoner til andre mennesker
  – å få motivasjon og engasjement
  – å få suksess i livet

  Kjenner du deg igjen og dette vil du, send meg en epost eller ring meg på 911 25 399 for en uforpliktende prat.
  Jeg tilbyr prøvetime i enkelte emner til redusert pris (gjelder ikke mentoring, hypnoterapi, mindfulness eller klienter via GoMentor).